HABERLER

AKAMDER YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ HÜSEYİN ARSLAN KAMU MÜTEAHHİTLERİNİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ.

                                                      KAMU MÜTEAHHİTLERİNİN SORUNLARI 

 

                                                                                                         GİRİŞ 

Müteahhit kelime anlamı taahhüt eden demektir. Taahhütün kelime anlamı ise “bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme” olarak ifade edilebir. Buna paralel olarak Müteahhit’e yeni dilde “üstlenici”, “üstenci”, “yüklenici” de denilmektedir. Kamunun ihtiyaç duyduğu yatırımları taahhüt eden ve devlet namına yapan gerçek ve tüzel kişilere ise genel olarak kamu müteahhiti adı verilir. Bugün devletin bütçesinin personel giderleri hariç geriye kalan önemli kısmı kamu müteahhitleri eliyle harcanmakta ve paranın piyasa akışı sağlanmaktadır. Ülkemiz bu konuda dünya genelinde oldukça ilerleme kaydetmesine karşın henüz büyük çapta firmaların sayısı az olup , kamu müteahhitlerinin pek çoğu kobi seviyesindedir. Ancak firmaların gerek istihdam açısından gerekse ekonomiye katkıları açısından önemleri oldukça büyüktür. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada cereyan eden ekonomik gelişmeler kamu müteahhitlerini de doğrudan etkilemektedir. Bu raporda da kamu müteahhitlerinin günümüzde karşılaştığı güncel sorunlara değinilmiştir. 

1.      GENEL EKONOMİK SORUNLAR 

Giriş kısmında da belirtildiği üzere son yıllarda ülkemizde ve dünyada cereyan eden ekonomik gelişmeler piyasalardaki oynaklığı arttırmış belirli süreler içerisinde taahhüde giren yüklenicilerin öngörüde bulunmalarını zorlaştırmıştır. Özellikle döviz kurlarındaki aşırı oynaklık ithal hammadde veya ürünlerde fiyat istikrarını bozmuştur. Bu durum belirli süreler için %10-%20 kar marjı ile iş yapan kamu müteahhitlerini zor durumda bırakmaktadır. Böyle düşük kar marjı ile iş yapan yükleniciler bu dalgalanmalar karşısında taahhütlerini yerine getirmekte oldukça zorlanmaktadırlar. Çünkü kamu idarelerinin önemli bir kısmı fiyat farkı vermezken , verenler ise Yİ-ÜFE’den enflasyon üzerinden hesap yapmaktadır. Maalesef bu durum bile reel maliyet artışını karşılamaya yetmemektedir. Tüm ham maddesi yerli olmasına karşın inşaat sektörünün ana kalemlerinden olan inşaat demirinde de ciddi fiyat artışları olmuştur. Kış ayları gelmesine rağmen yükseliş trendi halen sürmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu kalkınma hamlesini sürdürmesi açısından demir fiyatlarındaki bu spekülatif artışın durulması elzem bir durum arz etmektedir. Üstelik demir vadeli satılmayan bir üründür.  

Kamu müteahhitlerinin yaşadığı bir diğer sorun ise finansmana erişimdir. Taahhüt edilen rakamların büyüklükleri göz önünde alındığında firmalarımızın her şeyi öz kaynakları ile yapmalarını beklemek sağlıklı bir bakış açısı olmayacaktır. Zaman zaman yaşanan nakit eksikliğinden dolayı hakkediş ödemelerinin emanete alınarak geç ödenmesi de finansmana ihtiyacı arttırmaktadır. Üstelik kamu müteahhitleri yaptıkları iş gereği gayrı nakdi kredilere de ihtiyaç duymaktadırlar. İhalelere katılırken geçici teminat mektubu veya banka referans mektubu işin ifası sırasında da kesin teminat mektubu kullanılmaktadır. Geçici ve kesin kabul arasında da mektupların çözülemediği varsayılırsa firmalar zaman zaman mektup yönünden de sıkıntı yaşayabilmektedirler. Bankalar nakdi kredi gibi karşılık ayırdıkları için riski düşük olmasına karşın karlılığı düşük olan gayrı nakdi kredilerde limitleri yüksek tutmaya sıcak bakmamaktadırlar.  

Bu yıl uygulanan KGF (Kredi Garanti Fonu ) sayesinde finansmana erişimde teminat eksikliği yaşayan firmalar bir nebze olsun rahatlamışlardır. Bu durumun kalıcı olması ödemelerini zamanında alamayan firmalar açısından son derece rahatlatıcı olacaktır. Aksi takdirde işletme sermayelerini bankalara teminat vermek için gayrı menkul almaya ayıran firmalar nakit sıkıntısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Son dönemde gündeme gelen kamu ihalelerinde de kullanılacağı söylenen kefalet sigortası en azından gayrı nakdi kredilerde finansmana erişimde çeşitliliği arttıracaktır. Firmaların bankalar nezdindeki risklerini azaltacağından bankaların firmalara bakışını güçlendirecektir.  Kamuda alacağı olan müteahhitlerin de bu alacaklarını teminat olarak gösterebileceği bir model üzerinde çalışma yapılabilir. Her ne kadar temlik yoluyla kısmen uygulansa da mevzuat eksikliği ve noter işlemlerinin yüksekliği nedeniyle pahalı ve cazip bir model olmaktan uzaktır. 

2.      MEVZUAATLA İLGİLİ KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 Bu alanda karşılaşılan sorunlar genellikle mevzuattan ziyade uygulamadan kaynaklanmaktadır. Özellikle devletin yürüttüğü eğitim seminerleri sayesinde bu tür sorunlar azalmakla birlikte devleti teşkil eden yapının büyüklüğü göz önüne alınırsa bu durumun sona erdiğini söylemek henüz mümkün değildir. Bazen bir personelin yanlış muhakeme yapması veya mevzuatı yanlış yorumlaması kamu müteahhitlerini sıkıntılı durumlara sevkedebilmektedir. İdari personel dışında kamu müteahhitlerinin de yeterli bilgi ve donanıma kavuşabilmesi için üniversitelerin , kamu kurumlarının da zaman zaman eğitim programları açmaları son derece faydalı olacaktır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatlara göre yapılan ihalelerde sınır değer katsayıları bulunmaktadır. Genellikle üst yapı işlerinde N=1 altyapı işlerinde N=1,2 olarak uygulanmaktadır. Burada amaç işin yapılabilirliğinden ve kalitesinden ödün verecek fiyat oluşumlarının önüne geçmektir. N=1 katsayısının 1,2 ‘ye oranla daha ihtiyatlı olduğu matematiksel bir gerçektir. Birim fiyat üzerinden ihale edilen altyapı işlerinde tüm projeleri hazır olan ve anahtar teslim götürü bedel üzerinden ihale edilen üst yapı işlerine nazaran daha geniş bir bantta fiyat aralıkları oluşabiliyor. Üstelik bu durumun sebebi çoğunlukla baştan yapılan yanlış kabuller ve hesap hataları olabiliyor. Bu durum pek çok kamu müteahhitinin karşılaştığı hatta bazılarının iflasına edimin ise yarım kalmasına neden olmaktadır. Günümüzde bazı kamu kurum ve kuruluşları Bakanlar Kurulu kararı ile alt yapı , üst yapı ayrımı gözetmeksizin tüm ihalelerin N=1 sınır değer katsayısını kullanmaktadır.(DSİ, İller Bankası, KGM , TCDD vs.). Bu uygulama sonucu fesih olan işlerin sayısının azaldığı ortadır. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına Tüm kamu ihalelerinin N=1 katsayısı ile yapılması Kamu Müteahhitleri açısından faydalı bir uygulama olacaktır.   
< Haber Listesine Dön
© 2014 Akamder All Rights Reserved
Reşatbey Mah. Adalet cad. Kadir cennet apt. No:23/1 zemin kat
PK: 01120
Seyhan / Adana
(322) 402 06 06
(533) 582 32 96