HABERLER

ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI

ADANA TİCARET ODASI

ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

Abidinpaşa Caddesi No: 52  01010 Seyhan / Adana

 

b) Telefon ve faks numarası

Tel : 322 351 39 11                Faks: 322 351 80 09

c) Elektronik posta adresi

yaziisleri@adanato.org.tr

 

2 - İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Yapı sınıfı IV-B olan, Bina Yapım İşi (Fore kazık yapım işi dahil), bir (1) adet

b) Yapılacağı yer

Adana ili Seyhan ilçesi

c) İşe başlama tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 (on) güniçinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

Yer tesliminden itibaren 450 (dört yüz elli) takvim günüdür

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

Abidinpaşa Caddesi No: 52  01010 Seyhan / Adana

b) Tarihi ve saati

Tarihi: 19 Ekim 2015 (Pazartesi)          Saati: 15:00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç)Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Adana Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuz.

d)Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h)Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır  % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

4.4- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1- İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler; 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a)Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b)Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 15.000.000 (on beş milyon) TL'den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerin parasal tutarı için ise 12.500.000 (on iki milyon beş yüz bin) TL'den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; İş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

 

4.4.2- Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler;

İsteklinin 10.000.000 (on milyon) TL'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması şarttır.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir.

 

4.5- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1- İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a)İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b)İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c)Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç)Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d)Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

İstekli tarafından vereceği teklifin %50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

4.5.2 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" inde yer alan B/II grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj  işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

4.5.3. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu iş için yeterliğe ilişkin belgeler içinde sayılacaktır. 
Ancak mezuniyet belgelerinin iş deneyimini için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin değerlendirmeye alınabilmesi için, bu ihalede aranan kriterde başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

4.5.4- İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

 

a) İsteklilerden, aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen ve halen istekli bünyesinde çalışmakta olan teknik personel istenilmektedir. Teknik personel en az 10 yıl deneyim süresine sahip olacaktır.

 

Pozisyon

Adet

Mesleki Ünvan

Mesleki Özellik

Şantiye şefi

1

İnşaat Müh. veya Mimar

10 Yıl tecrübe

Saha mühendisi

1

İnşaat Müh. veya Mimar

10 Yıl tecrübe

Saha mühendisi

1

Makine Mühendisi

              10 Yıl tecrübe

Saha mühendisi

1

Elektrik Mühendisi

10 Yıl tecrübe

 

Yukarıda belirtilen teknik personelin isteklinin bünyesinde çalıştırıldığının, teknik personel adına prim ödendiğini gösteren ihale tarihinden bir önceki aya ait sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

Bu personelin; Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda gecen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilir.

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, Anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, iş ortaklarının ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.

İş ortaklığında ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait teknik personelin tamamı değerlendirilir.

 

b)İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman;

 

Adet

Cins

1

KULE VİNÇ

3

KAMYON

3

VİBRATÖR 

1

EKSKAVATÖR

1

BEKO-LOADER

 

İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı ve niteliği yukarıda belirtilmiştir. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren yukarıda belirtilen makine ekipmanları iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Abidinpaşa Caddesi No: 52 01010 Seyhan/Adana) görülebilir ve 2.500.-TL (İkibinbeşyüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, kendileri veya yazılı olarak yetkilendirdikleri temsilcileri, ihale tarihinden en az üç (3) gün önce satın almaları gerekmektedir.  (En geç 16 Ekim 2015 Cuma günü saat 16.00’ya kadar)    

7.2İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Adana Ticaret Odası Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ( doksan ) takvim günüdür.

 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13- Adana Ticaret Odası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

< Haber Listesine Dön
© 2014 Akamder All Rights Reserved
Reşatbey Mah. Adalet cad. Kadir cennet apt. No:23/1 zemin kat
PK: 01120
Seyhan / Adana
(322) 402 06 06
(533) 582 32 96